Navicat Premium(12.1.24) Mac版破解教程

【工具篇】Navicat Premium(12.1.24) Mac 版破解教程

一、效果展示

破解只是为了个人使用更方便,不想每次都提示试用到期的提示,请勿商用

土豪可直接绕道,支持正版!

最终效果如下图所示:

最终效果图

二、准备工作

 • 安装包下载

 • 系统环境安装

  • 由于编译破解文件需要以下库

  • openssl
   capstone
   keystone
   rapidjson
   libplist
  • 所以我们需要安装这些依赖库, 使用 homebrew 进行安装(如果没有 homebrew,自行百度进行安装)

  • brew install openssl
   brew install capstone
   brew install keystone
   brew install rapidjson
   brew install libplist
 • 破解程序下载

  • 破解程序使用的是 GitHub 上的项目; 项目地址

  • 克隆项目到本地:

  • git clone -b mac https://github.com/DoubleLabyrinth/navicat-keygen.git

三、破解过程

 • 安装 Navicat Premium

  正常的 Mac 系统安装软件流程, 安装结束后不需要打开软件,继续后面的步骤即可

 • 编译破解工具

  命令行进入下载的破解文件下,进行编译

  cd navicat-keygen
  make all

  如果没有报错, 出现类似下图所示结果,表示编译完成

  编译

  此时目录下应该会出现一个 bin 目录,里面是两个可执行文件

 • 创建密匙证书

  此步骤最为重要:

  使用系统自带的 钥匙串访问 工具,创建密匙证书;

  打开软件,按照如下所示操作:

  创建证书一

  创建证书二

 • 使用破解工具进行破解

  • 使用之前编译好的工具进行破解
   ./navicat-patcher /Applications/Navicat\ Premium.app/
  • 执行后会生成密匙串:
  ***************************************************
  *    Navicat Patcher by @DoubleLabyrinth    *
  *         Version: 4.0          *
  ***************************************************
  
  Press Enter to continue or Ctrl + C to abort.
  
  [*] Your Navicat version: 12.1.24
  
  [+] PatchSolution0 ...... Ready to apply.
    Keyword offset = +0x024a7db8
  [-] PatchSolution1 ...... Omitted.
  [+] PatchSolution2 ...... Ready to apply.
    Function offset = +0x00ec9868
    Keyword offset = +0x0263fd60
    std::string::append(const char*) RVA = 0x000000010214b726
  
  [*] Generating new RSA private key, it may take a long time...
  [+] New RSA private key has been saved to RegPrivateKey.pem.
  
  [*] Your RSA public key:
  -----BEGIN PUBLIC KEY-----
  MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAyGizTqqkb4pxRV+aiIgy
  mMJrw6f1Tmf29y/YgYkO1EiwctF6cb4yk+UTzKvLBDDroK9E9UFoX5BXpEItB2U2
  mPP2PEOSK1GYre/09Kmy2p3YYHgBKcfgybChpy1ar+zdnKXSV3yTLKV8LWm+A0za
  kKnrwh0dSlGgsSqn303r7GOq00FPTqsHNUr4ig05R9FyH1TU6qq5f4sJ9YFa6E04
  x81P9K39Tid66iR2GLMRHIZ5YmvnjYzEVYEWkJLEN2DvlRA3KO1aFVwxMhCLw9on
  UaR8VPbx6C7Z+qfkMnVTxtce8Uh2ivrbiLFQRUl4cKo0sngIXu5LzNlrKipF0BUv
  WwIDAQAB
  -----END PUBLIC KEY-----
  
  **************************************************************
  *           PatchSolution0            *
  **************************************************************
  @+0x024a7db8
  Previous:
  -0x0000000000000008             2d 2d 2d 2d 2d 42 45 47     -----BEG
  +0x0000000000000008 49 4e 20 50 55 42 4c 49 43 20 4b 45 59 2d 2d 2d IN PUBLIC KEY---
  +0x0000000000000018 2d 2d 00 4d 49 49 42 49 6a 41 4e 42 67 6b 71 68 --.MIIBIjANBgkqh
  +0x0000000000000028 6b 69 47 39 77 30 42 41 51 45 46 41 41 4f 43 41 kiG9w0BAQEFAAOCA
  +0x0000000000000038 51 38 41 4d 49 49 42 43 67 4b 43 41 51 45 41 77 Q8AMIIBCgKCAQEAw
  +0x0000000000000048 31 64 71 46 33 53 6b 43 61 41 41 6d 4d 7a 73 38 1dqF3SkCaAAmMzs8
  +0x0000000000000058 38 39 49 00 71 64 57 39 4d 32 64 49 64 68 33 6a 89I.qdW9M2dIdh3j
  +0x0000000000000068 47 39 79 50 63 6d 4c 6e 6d 4a 69 47 70 42 46 34 G9yPcmLnmJiGpBF4
  +0x0000000000000078 45 39 56 48 53 4d 47 65 38 6f 50 41 79 32 6b 4a E9VHSMGe8oPAy2kJ
  +0x0000000000000088 44 6d 64 4e 74 34 42 63 45 79 67 76 73 73 45 66 DmdNt4BcEygvssEf
  +0x0000000000000098 67 69 6e 76 00 61 35 74 35 6a 6d 33 35 32 55 41 ginv.a5t5jm352UA
  +0x00000000000000a8 6f 44 6f 73 55 4a 6b 54 58 47 51 68 70 41 57 4d oDosUJkTXGQhpAWM
  +0x00000000000000b8 46 34 66 42 6d 42 70 4f 33 45 65 64 47 36 32 72 F4fBmBpO3EedG62r
  +0x00000000000000c8 4f 73 71 4d 42 67 6d 53 64 41 79 78 43 53 50 42 OsqMBgmSdAyxCSPB
  +0x00000000000000d8 52 4a 49 4f 46 00 52 30 51 67 5a 46 62 52 6e 55 RJIOF.R0QgZFbRnU
  +0x00000000000000e8 30 66 72 6a 33 34 66 69 56 6d 67 59 69 4c 75 5a 0frj34fiVmgYiLuZ
  +0x00000000000000f8 53 41 6d 49 62 73 38 5a 78 69 48 50 64 70 31 6f SAmIbs8ZxiHPdp1o
  +0x0000000000000108 44 34 74 55 70 76 73 46 63 69 34 51 4a 74 59 4e D4tUpvsFci4QJtYN
  +0x0000000000000118 6a 4e 6e 47 55 32 00 57 50 48 36 72 76 43 68 47 jNnGU2.WPH6rvChG
  +0x0000000000000128 6c 31 49 52 4b 72 78 4d 74 71 4c 69 65 6c 73 76 l1IRKrxMtqLielsv
  +0x0000000000000138 61 6a 55 6a 79 72 67 4f 43 36 4e 6d 79 6d 59 4d ajUjyrgOC6NmymYM
  +0x0000000000000148 76 5a 4e 45 52 33 68 74 46 45 74 4c 31 65 51 62 vZNER3htFEtL1eQb
  +0x0000000000000158 43 79 54 66 44 6d 74 00 59 79 51 31 57 74 34 4f CyTfDmt.YyQ1Wt4O
  +0x0000000000000168 74 31 32 6c 78 66 30 77 56 49 52 35 6d 63 47 4e t12lxf0wVIR5mcGN
  +0x0000000000000178 37 58 43 58 4a 52 48 4f 46 48 53 66 31 67 7a 58 7XCXJRHOFHSf1gzX
  +0x0000000000000188 57 61 62 52 53 76 6d 74 31 6e 72 6c 37 73 57 36 WabRSvmt1nrl7sW6
  +0x0000000000000198 63 6a 78 6c 6a 75 75 51 00 61 77 49 44 41 51 41 cjxljuuQ.awIDAQA
  +0x00000000000001a8 42 00 2d 2d 2d 2d 2d 45 4e 44 20 50 55 42 4c 49 B.-----END PUBLI
  +0x00000000000001b8 43 20 4b 45 59 2d 2d 2d 2d 2d 00 46 41 00 2f 55 C KEY-----.FA./U
  After:
  -0x0000000000000008             2d 2d 2d 2d 2d 42 45 47     -----BEG
  +0x0000000000000008 49 4e 20 50 55 42 4c 49 43 20 4b 45 59 2d 2d 2d IN PUBLIC KEY---
  +0x0000000000000018 2d 2d 00 4d 49 49 42 49 6a 41 4e 42 67 6b 71 68 --.MIIBIjANBgkqh
  +0x0000000000000028 6b 69 47 39 77 30 42 41 51 45 46 41 41 4f 43 41 kiG9w0BAQEFAAOCA
  +0x0000000000000038 51 38 41 4d 49 49 42 43 67 4b 43 41 51 45 41 79 Q8AMIIBCgKCAQEAy
  +0x0000000000000048 47 69 7a 54 71 71 6b 62 34 70 78 52 56 2b 61 69 GizTqqkb4pxRV+ai
  +0x0000000000000058 49 67 79 00 6d 4d 4a 72 77 36 66 31 54 6d 66 32 Igy.mMJrw6f1Tmf2
  +0x0000000000000068 39 79 2f 59 67 59 6b 4f 31 45 69 77 63 74 46 36 9y/YgYkO1EiwctF6
  +0x0000000000000078 63 62 34 79 6b 2b 55 54 7a 4b 76 4c 42 44 44 72 cb4yk+UTzKvLBDDr
  +0x0000000000000088 6f 4b 39 45 39 55 46 6f 58 35 42 58 70 45 49 74 oK9E9UFoX5BXpEIt
  +0x0000000000000098 42 32 55 32 00 6d 50 50 32 50 45 4f 53 4b 31 47 B2U2.mPP2PEOSK1G
  +0x00000000000000a8 59 72 65 2f 30 39 4b 6d 79 32 70 33 59 59 48 67 Yre/09Kmy2p3YYHg
  +0x00000000000000b8 42 4b 63 66 67 79 62 43 68 70 79 31 61 72 2b 7a BKcfgybChpy1ar+z
  +0x00000000000000c8 64 6e 4b 58 53 56 33 79 54 4c 4b 56 38 4c 57 6d dnKXSV3yTLKV8LWm
  +0x00000000000000d8 2b 41 30 7a 61 00 6b 4b 6e 72 77 68 30 64 53 6c +A0za.kKnrwh0dSl
  +0x00000000000000e8 47 67 73 53 71 6e 33 30 33 72 37 47 4f 71 30 30 GgsSqn303r7GOq00
  +0x00000000000000f8 46 50 54 71 73 48 4e 55 72 34 69 67 30 35 52 39 FPTqsHNUr4ig05R9
  +0x0000000000000108 46 79 48 31 54 55 36 71 71 35 66 34 73 4a 39 59 FyH1TU6qq5f4sJ9Y
  +0x0000000000000118 46 61 36 45 30 34 00 78 38 31 50 39 4b 33 39 54 Fa6E04.x81P9K39T
  +0x0000000000000128 69 64 36 36 69 52 32 47 4c 4d 52 48 49 5a 35 59 id66iR2GLMRHIZ5Y
  +0x0000000000000138 6d 76 6e 6a 59 7a 45 56 59 45 57 6b 4a 4c 45 4e mvnjYzEVYEWkJLEN
  +0x0000000000000148 32 44 76 6c 52 41 33 4b 4f 31 61 46 56 77 78 4d 2DvlRA3KO1aFVwxM
  +0x0000000000000158 68 43 4c 77 39 6f 6e 00 55 61 52 38 56 50 62 78 hCLw9on.UaR8VPbx
  +0x0000000000000168 36 43 37 5a 2b 71 66 6b 4d 6e 56 54 78 74 63 65 6C7Z+qfkMnVTxtce
  +0x0000000000000178 38 55 68 32 69 76 72 62 69 4c 46 51 52 55 6c 34 8Uh2ivrbiLFQRUl4
  +0x0000000000000188 63 4b 6f 30 73 6e 67 49 58 75 35 4c 7a 4e 6c 72 cKo0sngIXu5LzNlr
  +0x0000000000000198 4b 69 70 46 30 42 55 76 00 57 77 49 44 41 51 41 KipF0BUv.WwIDAQA
  +0x00000000000001a8 42 00 2d 2d 2d 2d 2d 45 4e 44 20 50 55 42 4c 49 B.-----END PUBLI
  +0x00000000000001b8 43 20 4b 45 59 2d 2d 2d 2d 2d 00 46 41 00 2f 55 C KEY-----.FA./U
  
  **************************************************************
  *           PatchSolution2            *
  **************************************************************
  @+0x0263fd60
  Previous:
  +0x0000000000000000 42 49 6a 57 79 6f 65 52 52 30 4e 42 67 6b 71 6e BIjWyoeRR0NBgkqn
  +0x0000000000000010 44 5a 57 78 43 67 4b 43 45 41 77 31 64 71 46 33 DZWxCgKCEAw1dqF3
  +0x0000000000000020 44 54 76 4f 42 39 31 5a 48 77 65 63 4a 59 46 72 DTvOB91ZHwecJYFr
  +0x0000000000000030 64 4d 31 4b 45 68 31 79 56 65 52 6f 47 71 53 64 dM1KEh1yVeRoGqSd
  +0x0000000000000040 4c 4c 47 5a 47 55 6c 6e 67 69 67 33 4f 44 35 6d LLGZGUlngig3OD5m
  +0x0000000000000050 4d 7a 73 38 38 39 49 71 57 71 71 66 48 53 65 48 Mzs889IqWqqfHSeH
  +0x0000000000000060 4d 76 7a 79 67 31 70 36 55 50 43 59 6e 65 73 78 Mvzyg1p6UPCYnesx
  +0x0000000000000070 61 39 4d 32 64 44 55 72 58 48 6f 6d 52 48 4f 46 a9M2dDUrXHomRHOF
  +0x0000000000000080 48 53 66 73 62 53 58 52 46 77 74 35 47 69 76 74 HSfsbSXRFwt5Givt
  +0x0000000000000090 6e 4a 47 39 6c 4c 4a 48 5a 37 58 57 65 49 51 41 nJG9lLJHZ7XWeIQA
  +0x00000000000000a0 42 69 64 4b 69 6f 6e 59 44 33 4f 36 63 39 74 76 BidKionYD3O6c9tv
  +0x00000000000000b0 55 41 6f 44 6f 73 55 4a 41 64 51 31 52 61 53 58 UAoDosUJAdQ1RaSX
  +0x00000000000000c0 54 7a 79 45 54 62 48 54 52 74 6e 54 50 65 4c 70 TzyETbHTRtnTPeLp
  +0x00000000000000d0 4f 33 45 65 64 47 4d 73 76 33 6a 47 39 79 50 63 O3EedGMsv3jG9yPc
  +0x00000000000000e0 6d 6d 64 59 6b 64 64 53 65 4a 52 77 6e 32 72 61 mmdYkddSeJRwn2ra
  +0x00000000000000f0 50 4a 6d 6e 76 64 48 53 63 48 55 41 43 77 30 73 PJmnvdHScHUACw0s
  +0x0000000000000100 55 4e 75 6f 73 41 71 50 61 51 62 54 51 4e 50 41 UNuosAqPaQbTQNPA
  +0x0000000000000110 54 44 7a 63 72 6e 64 31 53 66 38 52 49 62 55 70 TDzcrnd1Sf8RIbUp
  +0x0000000000000120 34 4d 51 4a 46 56 4a 75 67 50 4c 56 5a 62 50 35 4MQJFVJugPLVZbP5
  +0x0000000000000130 33 47 6a 74 79 79 6e 69 71 65 35 71 37 35 6b 76 3Gjtyyniqe5q75kv
  +0x0000000000000140 61 38 51 6d 48 72 31 75 4f 75 58 6b 56 70 70 65 a8QmHr1uOuXkVppe
  +0x0000000000000150 33 63 77 45 43 61 47 61 6d 75 70 47 34 33 4c 31 3cwECaGamupG43L1
  +0x0000000000000160 58 66 63 70 52 6a 43 4d 72 78 52 65 70 33 73 32 XfcpRjCMrxRep3s2
  +0x0000000000000170 56 6c 62 4c 30 31 78 6d 66 7a 35 63 49 68 72 6a VlbL01xmfz5cIhrj
  +0x0000000000000180 33 34 69 56 6d 67 5a 53 41 6d 49 62 38 5a 78 69 34iVmgZSAmIb8Zxi
  +0x0000000000000190 48 50 64 70 31 6f 44 4d 46 6b 62 4e 65 74 5a 79 HPdp1oDMFkbNetZy
  +0x00000000000001a0 57 65 67 71 6a 41 48 51 51 39 65 6f 53 4f 54 44 WegqjAHQQ9eoSOTD
  +0x00000000000001b0 62 45 52 62 4b 45 77 5a 35 46 4c 65 4c 73 62 4e bERbKEwZ5FLeLsbN
  +0x00000000000001c0 41 78 66 71 73 61 70 42 31 58 42 76 43 61 76 46 AxfqsapB1XBvCavF
  +0x00000000000001d0 48 75 61 6c 78 36 62 78 56 78 75 52 51 63 65 68 Hualx6bxVxuRQceh
  +0x00000000000001e0 34 7a 38 6b 61 5a 69 76 32 70 4f 4b 62 5a 51 53 4z8kaZiv2pOKbZQS
  +0x00000000000001f0 4a 32 44 78 35 48 45 71 30 62 59 5a 36 79 36 62 J2Dx5HEq0bYZ6y6b
  +0x0000000000000200 37 73 4e 39 49 61 65 44 46 4e 51 77 6a 7a 51 6e 7sN9IaeDFNQwjzQn
  +0x0000000000000210 31 4b 37 6b 33 58 6c 59 41 50 57 43 49 76 44 65 1K7k3XlYAPWCIvDe
  +0x0000000000000220 38 4c 6e 30 46 55 65 34 79 4d 4e 6d 75 55 68 75 8Ln0FUe4yMNmuUhu
  +0x0000000000000230 35 52 54 6a 78 45 30 35 68 55 71 74 7a 31 48 6a 5RTjxE05hUqtz1Hj
  +0x0000000000000240 4a 76 59 51 39 45 73 31 56 41 36 4c 66 6c 4b 51 JvYQ9Es1VA6LflKQ
  +0x0000000000000250 38 37 54 77 49 58 42 4e 76 66 72 63 48 61 5a 37 87TwIXBNvfrcHaZ7
  +0x0000000000000260 32 51 4d 34 64 51 74 44 55 79 45 4d 72 4c 67 4d 2QM4dQtDUyEMrLgM
  +0x0000000000000270 44 6b 4a 42 44 4d 39 77 71 49 44 70 73 36 35 67 DkJBDM9wqIDps65g
  +0x0000000000000280 53 6c 41 7a 36 65 48 44 38 74 59 57 55 74 74 72 SlAz6eHD8tYWUttr
  +0x0000000000000290 57 6f 73 65 30 63 48 30 79 79 6b 56 6e 71 46 7a Wose0cH0yykVnqFz
  +0x00000000000002a0 50 74 64 52 69 5a 79 5a 52 66 69 6f 36 6c 47 79 PtdRiZyZRfio6lGy
  +0x00000000000002b0 4b 34 38 6d 49 43 39 7a 37 54 36 4d 4e 33 61 37 K48mIC9z7T6MN3a7
  +0x00000000000002c0 4f 61 4c 5a 48 5a 53 77 7a 63 70 51 4c 63 47 69 OaLZHZSwzcpQLcGi
  +0x00000000000002d0 37 4d 39 71 31 77 58 4c 71 34 4d 73 31 55 76 6c 7M9q1wXLq4Ms1Uvl
  +0x00000000000002e0 77 6e 74 42 39 46 4c 48 63 36 33 74 48 50 70 47 wntB9FLHc63tHPpG
  +0x00000000000002f0 38 72 68 6e 58 68 5a 49 6b 34 51 72 53 6d 34 47 8rhnXhZIk4QrSm4G
  +0x0000000000000300 59 75 45 4b 51 56 48 77 6b 75 36 75 6c 77 36 77 YuEKQVHwku6ulw6w
  +0x0000000000000310 66 67 67 56 4c 38 46 5a 50 68 6f 50 43 47 73 72 fggVL8FZPhoPCGsr
  +0x0000000000000320 62 32 72 51 47 75 72 42 55 4c 33 6c 6b 56 4a 36 b2rQGurBUL3lkVJ6
  +0x0000000000000330 52 4f 39 56 47 48 63 63 7a 44 59 6f 6d 58 71 41 RO9VGHcczDYomXqA
  +0x0000000000000340 4a 71 6c 74 34 79 39 70 6b 51 49 6a 39 6b 67 77 Jqlt4y9pkQIj9kgw
  +0x0000000000000350 54 72 78 54 7a 45 5a 67 4d 47 64 59 5a 71 73 56 TrxTzEZgMGdYZqsV
  +0x0000000000000360 34 42 64 35 4a 6a 74 72 4c 37 75 33 4c 41 30 4e 4Bd5JjtrL7u3LA0N
  +0x0000000000000370 32 48 71 39 58 76 6d 6d 69 73 32 6a 44 56 68 53 2Hq9Xvmmis2jDVhS
  +0x0000000000000380 51 6f 55 6f 47 75 6b 4e 49 6f 71 6e 67 33 53 42 QoUoGukNIoqng3SB
  +0x0000000000000390 73 66 30 45 37 62 34 57 30 53 31 61 5a 53 53 4f sf0E7b4W0S1aZSSO
  +0x00000000000003a0 4a 39 30 6e 51 48 51 6b 51 53 68 45 39 59 49 4d J90nQHQkQShE9YIM
  +0x00000000000003b0 44 42 62 4e 77 49 67 32 6e 63 74 68 77 41 44 59 DBbNwIg2ncthwADY
  +0x00000000000003c0 71 69 62 59 55 67 49 76 4a 63 4b 39 38 39 58 48 qibYUgIvJcK989XH
  +0x00000000000003d0 6e 59 6d 5a 73 64 4d 57 74 74 35 33 6c 49 43 73 nYmZsdMWtt53lICs
  +0x00000000000003e0 58 45 31 76 7a 74 52 35 57 72 51 6a 53 77 34 57 XE1vztR5WrQjSw4W
  +0x00000000000003f0 58 44 69 42 33 31 4c 58 54 72 76 75 64 43 42 36 XDiB31LXTrvudCB6
  +0x0000000000000400 76 77 6b 43 51 61 34 6c 65 75 74 45 54 70 4b 4c vwkCQa4leutETpKL
  +0x0000000000000410 4a 32 62 59 61 4f 59 42 64 6f 69 42 46 4f 77 76 J2bYaOYBdoiBFOwv
  +0x0000000000000420 66 33 36 59 61 53 75 52 6f 59 34 53 50 32 78 31 f36YaSuRoY4SP2x1
  +0x0000000000000430 70 57 4f 77 47 46 54 67 64 39 30 4a 32 75 59 79 pWOwGFTgd90J2uYy
  +0x0000000000000440 43 71 55 61 33 51 33 69 58 35 32 69 69 67 54 34 CqUa3Q3iX52iigT4
  +0x0000000000000450 45 4b 4c 32 76 4a 4b 64 4a 00 00 00 04 00 00 00 EKL2vJKdJ.......
  After:
  +0x0000000000000000 4d 49 49 42 49 6a 41 4e 42 67 6b 71 68 6b 69 47 MIIBIjANBgkqhkiG
  +0x0000000000000010 39 77 30 42 41 51 45 46 41 41 4f 43 41 51 38 41 9w0BAQEFAAOCAQ8A
  +0x0000000000000020 4d 49 49 42 43 67 4b 43 41 51 45 41 79 47 69 7a MIIBCgKCAQEAyGiz
  +0x0000000000000030 54 71 71 6b 62 34 70 78 52 56 2b 61 69 49 67 79 Tqqkb4pxRV+aiIgy
  +0x0000000000000040 6d 4d 4a 72 77 36 66 31 54 6d 66 32 39 79 2f 59 mMJrw6f1Tmf29y/Y
  +0x0000000000000050 67 59 6b 4f 31 45 69 77 63 74 46 36 63 62 34 79 gYkO1EiwctF6cb4y
  +0x0000000000000060 6b 2b 55 54 7a 4b 76 4c 42 44 44 72 6f 4b 39 45 k+UTzKvLBDDroK9E
  +0x0000000000000070 39 55 46 6f 58 35 42 58 70 45 49 74 42 32 55 32 9UFoX5BXpEItB2U2
  +0x0000000000000080 6d 50 50 32 50 45 4f 53 4b 31 47 59 72 65 2f 30 mPP2PEOSK1GYre/0
  +0x0000000000000090 39 4b 6d 79 32 70 33 59 59 48 67 42 4b 63 66 67 9Kmy2p3YYHgBKcfg
  +0x00000000000000a0 79 62 43 68 70 79 31 61 72 2b 7a 64 6e 4b 58 53 ybChpy1ar+zdnKXS
  +0x00000000000000b0 56 33 79 54 4c 4b 56 38 4c 57 6d 2b 41 30 7a 61 V3yTLKV8LWm+A0za
  +0x00000000000000c0 6b 4b 6e 72 77 68 30 64 53 6c 47 67 73 53 71 6e kKnrwh0dSlGgsSqn
  +0x00000000000000d0 33 30 33 72 37 47 4f 71 30 30 46 50 54 71 73 48 303r7GOq00FPTqsH
  +0x00000000000000e0 4e 55 72 34 69 67 30 35 52 39 46 79 48 31 54 55 NUr4ig05R9FyH1TU
  +0x00000000000000f0 36 71 71 35 66 34 73 4a 39 59 46 61 36 45 30 34 6qq5f4sJ9YFa6E04
  +0x0000000000000100 78 38 31 50 39 4b 33 39 54 69 64 36 36 69 52 32 x81P9K39Tid66iR2
  +0x0000000000000110 47 4c 4d 52 48 49 5a 35 59 6d 76 6e 6a 59 7a 45 GLMRHIZ5YmvnjYzE
  +0x0000000000000120 56 59 45 57 6b 4a 4c 45 4e 32 44 76 6c 52 41 33 VYEWkJLEN2DvlRA3
  +0x0000000000000130 4b 4f 31 61 46 56 77 78 4d 68 43 4c 77 39 6f 6e KO1aFVwxMhCLw9on
  +0x0000000000000140 55 61 52 38 56 50 62 78 36 43 37 5a 2b 71 66 6b UaR8VPbx6C7Z+qfk
  +0x0000000000000150 4d 6e 56 54 78 74 63 65 38 55 68 32 69 76 72 62 MnVTxtce8Uh2ivrb
  +0x0000000000000160 69 4c 46 51 52 55 6c 34 63 4b 6f 30 73 6e 67 49 iLFQRUl4cKo0sngI
  +0x0000000000000170 58 75 35 4c 7a 4e 6c 72 4b 69 70 46 30 42 55 76 Xu5LzNlrKipF0BUv
  +0x0000000000000180 57 77 49 44 41 51 41 42 00 6d 49 62 38 5a 78 69 WwIDAQAB.mIb8Zxi
  +0x0000000000000190 48 50 64 70 31 6f 44 4d 46 6b 62 4e 65 74 5a 79 HPdp1oDMFkbNetZy
  +0x00000000000001a0 57 65 67 71 6a 41 48 51 51 39 65 6f 53 4f 54 44 WegqjAHQQ9eoSOTD
  +0x00000000000001b0 62 45 52 62 4b 45 77 5a 35 46 4c 65 4c 73 62 4e bERbKEwZ5FLeLsbN
  +0x00000000000001c0 41 78 66 71 73 61 70 42 31 58 42 76 43 61 76 46 AxfqsapB1XBvCavF
  +0x00000000000001d0 48 75 61 6c 78 36 62 78 56 78 75 52 51 63 65 68 Hualx6bxVxuRQceh
  +0x00000000000001e0 34 7a 38 6b 61 5a 69 76 32 70 4f 4b 62 5a 51 53 4z8kaZiv2pOKbZQS
  +0x00000000000001f0 4a 32 44 78 35 48 45 71 30 62 59 5a 36 79 36 62 J2Dx5HEq0bYZ6y6b
  +0x0000000000000200 37 73 4e 39 49 61 65 44 46 4e 51 77 6a 7a 51 6e 7sN9IaeDFNQwjzQn
  +0x0000000000000210 31 4b 37 6b 33 58 6c 59 41 50 57 43 49 76 44 65 1K7k3XlYAPWCIvDe
  +0x0000000000000220 38 4c 6e 30 46 55 65 34 79 4d 4e 6d 75 55 68 75 8Ln0FUe4yMNmuUhu
  +0x0000000000000230 35 52 54 6a 78 45 30 35 68 55 71 74 7a 31 48 6a 5RTjxE05hUqtz1Hj
  +0x0000000000000240 4a 76 59 51 39 45 73 31 56 41 36 4c 66 6c 4b 51 JvYQ9Es1VA6LflKQ
  +0x0000000000000250 38 37 54 77 49 58 42 4e 76 66 72 63 48 61 5a 37 87TwIXBNvfrcHaZ7
  +0x0000000000000260 32 51 4d 34 64 51 74 44 55 79 45 4d 72 4c 67 4d 2QM4dQtDUyEMrLgM
  +0x0000000000000270 44 6b 4a 42 44 4d 39 77 71 49 44 70 73 36 35 67 DkJBDM9wqIDps65g
  +0x0000000000000280 53 6c 41 7a 36 65 48 44 38 74 59 57 55 74 74 72 SlAz6eHD8tYWUttr
  +0x0000000000000290 57 6f 73 65 30 63 48 30 79 79 6b 56 6e 71 46 7a Wose0cH0yykVnqFz
  +0x00000000000002a0 50 74 64 52 69 5a 79 5a 52 66 69 6f 36 6c 47 79 PtdRiZyZRfio6lGy
  +0x00000000000002b0 4b 34 38 6d 49 43 39 7a 37 54 36 4d 4e 33 61 37 K48mIC9z7T6MN3a7
  +0x00000000000002c0 4f 61 4c 5a 48 5a 53 77 7a 63 70 51 4c 63 47 69 OaLZHZSwzcpQLcGi
  +0x00000000000002d0 37 4d 39 71 31 77 58 4c 71 34 4d 73 31 55 76 6c 7M9q1wXLq4Ms1Uvl
  +0x00000000000002e0 77 6e 74 42 39 46 4c 48 63 36 33 74 48 50 70 47 wntB9FLHc63tHPpG
  +0x00000000000002f0 38 72 68 6e 58 68 5a 49 6b 34 51 72 53 6d 34 47 8rhnXhZIk4QrSm4G
  +0x0000000000000300 59 75 45 4b 51 56 48 77 6b 75 36 75 6c 77 36 77 YuEKQVHwku6ulw6w
  +0x0000000000000310 66 67 67 56 4c 38 46 5a 50 68 6f 50 43 47 73 72 fggVL8FZPhoPCGsr
  +0x0000000000000320 62 32 72 51 47 75 72 42 55 4c 33 6c 6b 56 4a 36 b2rQGurBUL3lkVJ6
  +0x0000000000000330 52 4f 39 56 47 48 63 63 7a 44 59 6f 6d 58 71 41 RO9VGHcczDYomXqA
  +0x0000000000000340 4a 71 6c 74 34 79 39 70 6b 51 49 6a 39 6b 67 77 Jqlt4y9pkQIj9kgw
  +0x0000000000000350 54 72 78 54 7a 45 5a 67 4d 47 64 59 5a 71 73 56 TrxTzEZgMGdYZqsV
  +0x0000000000000360 34 42 64 35 4a 6a 74 72 4c 37 75 33 4c 41 30 4e 4Bd5JjtrL7u3LA0N
  +0x0000000000000370 32 48 71 39 58 76 6d 6d 69 73 32 6a 44 56 68 53 2Hq9Xvmmis2jDVhS
  +0x0000000000000380 51 6f 55 6f 47 75 6b 4e 49 6f 71 6e 67 33 53 42 QoUoGukNIoqng3SB
  +0x0000000000000390 73 66 30 45 37 62 34 57 30 53 31 61 5a 53 53 4f sf0E7b4W0S1aZSSO
  +0x00000000000003a0 4a 39 30 6e 51 48 51 6b 51 53 68 45 39 59 49 4d J90nQHQkQShE9YIM
  +0x00000000000003b0 44 42 62 4e 77 49 67 32 6e 63 74 68 77 41 44 59 DBbNwIg2ncthwADY
  +0x00000000000003c0 71 69 62 59 55 67 49 76 4a 63 4b 39 38 39 58 48 qibYUgIvJcK989XH
  +0x00000000000003d0 6e 59 6d 5a 73 64 4d 57 74 74 35 33 6c 49 43 73 nYmZsdMWtt53lICs
  +0x00000000000003e0 58 45 31 76 7a 74 52 35 57 72 51 6a 53 77 34 57 XE1vztR5WrQjSw4W
  +0x00000000000003f0 58 44 69 42 33 31 4c 58 54 72 76 75 64 43 42 36 XDiB31LXTrvudCB6
  +0x0000000000000400 76 77 6b 43 51 61 34 6c 65 75 74 45 54 70 4b 4c vwkCQa4leutETpKL
  +0x0000000000000410 4a 32 62 59 61 4f 59 42 64 6f 69 42 46 4f 77 76 J2bYaOYBdoiBFOwv
  +0x0000000000000420 66 33 36 59 61 53 75 52 6f 59 34 53 50 32 78 31 f36YaSuRoY4SP2x1
  +0x0000000000000430 70 57 4f 77 47 46 54 67 64 39 30 4a 32 75 59 79 pWOwGFTgd90J2uYy
  +0x0000000000000440 43 71 55 61 33 51 33 69 58 35 32 69 69 67 54 34 CqUa3Q3iX52iigT4
  +0x0000000000000450 45 4b 4c 32 76 4a 4b 64 4a 00 00 00 04 00 00 00 EKL2vJKdJ.......
  
  @+0x00ec9868
  Previous:
  -0x0000000000000008             55 48 89 e5 41 57 41 56     UH..AWAV
  +0x0000000000000008 53 48 83 ec 38 49 89 fe c6 45 e5 01 31 c0 88 45 SH..8I...E..1..E
  +0x0000000000000018 e6 88 45 e7 48 8d 35 c5 70 61 01 48 8d 5d b0 48 ..E.H.5.pa.H.].H
  +0x0000000000000028 89 df e8 49 d9 ff ff 48 8d 35 ef ed 60 01 48 89 ...I...H.5..`.H.
  +0x0000000000000038 df e8 80 1e 28 01 e8 3f f4 00 00 88 45 e5 e8 b7 ....(..?....E...
  +0x0000000000000048 f4 00 00 88 45 e6 e8 2f f5 00 00 88 45 e7 f6 45 ....E../....E..E
  After:
  -0x0000000000000008             55 48 89 e5 41 57 41 56     UH..AWAV
  +0x0000000000000008 53 48 83 ec 48 48 89 fb 48 31 c0 48 89 04 24 48 SH..HH..H1.H..$H
  +0x0000000000000018 89 44 24 08 48 89 44 24 10 48 8d 3c 24 48 8d 35 .D$.H.D$.H.<$H.5
  +0x0000000000000028 cc 64 77 01 e8 8d 1e 28 01 48 8b 04 24 48 89 03 .dw....(.H..$H..
  +0x0000000000000038 48 8b 44 24 08 48 89 43 08 48 8b 44 24 10 48 89 H.D$.H.C.H.D$.H.
  +0x0000000000000048 43 10 48 89 d8 48 83 c4 48 5b 41 5e 41 5f 5d c3 C.H..H..H[A^A_].
  
  [+] PatchSolution0 has been applied.
  [+] PatchSolution2 has been applied.
  
  **************************************************************
  *  Patch has been done successfully. Have fun and enjoy~~  *
  *  DO NOT FORGET TO SIGN NAVICAT BY YOUR CERTIFICATE!!!  *
  **************************************************************
  • 使用 codesign 进行重新签名
  # 此处的 Navicat 是使用 钥匙串访问 创建证书时填写的名称
  codesign -f -s "Navicat" /Applications/Navicat\ Premium.app
  • 使用navicat-keygen 来生成 序列号激活码
  ./navicat-keygen ./RegPrivateKey.pem
  
  # 此时会要求选择语言以及输入主版本号
  # 这时就会出现一个注册码
  # 之后还会出现输入 用户名和组织名[随便输入即可,别太长]
  # 最后会出现要求你输入请求码, 此时先不要着急,不要结束终端,看下一步
  • 断开网络,进行破解最后一步

   打开安装好的 Navicat ,打开注册窗口, 输入上边 生成的 密匙,点击 激活;此时激活失败不要慌张, 会弹出 手动激活 的弹窗, 直接点击 手动激活


   手动激活弹窗中会有一个 请求码, 复制到终端, 连续按两次回车,就会出现神奇的效果;

   Request Info:
   {"K":"NAV8WQAJHUVRCFMP", "DI":"MDQ2OTMyYjkzMWM3NWE2", "P":"MAC"}
   
   Response Info:
   {"K":"NAV8WQAJHUVRCFMP","DI":"MDQ2OTMyYjkzMWM3NWE2","N":"Diviner","O":"Diviner","T":1567653414}
   
   License:
   deEl2iEcMKfR++Z6invzYUvvl5xDctvbtI4og7iSSPrj+1x5lQC9rUJ2vZyIqaq69Ebv0ttzaF7EGD3BUAoQnJQE+4LsNHEOvLVIkSkoxYsDOtUF5EK9sef84Jeod9mbCJKRijHXTOp/kQYUy6ar2tHmC8RtvcwucK1vjVpW7JOiDVQSqYlqr9a7M8LakQ5TQHygIpmWZjPagmZGnPVcfkSqh1W7+74IFQsxhwQxC92IaLmXC/bypEgHbkgcfrfxXuS69WNIeF+jyG+NmPA1jsc7/znHoQGz5oZV/fSv3L88hZEO6ZSmrmlPqblgVkwJ90z3oulhbcPIEO0bw+gzNw==

   找到 License 下边的一长串 Base64 码; 复制粘贴到手动激活弹窗的激活码输入框,点击 激活

   不出意外即可正常激活, 然后就可以继续开始苦逼的编码生活了

  • 最后希望大家玩的愉快、码的快乐!

  生命不息, 编码不止, 致敬伟大的码农门

-


  转载请注明:

文章作者: Diviner
文章链接: http://www.diviner.site/archives/fa6f0a93.html
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Divinerの博客 !

评论
 上一篇
Deepin系统美化与开发环境搭建 Deepin系统美化与开发环境搭建
此文章主要介绍了`Deepin Linux`安装之后,如何美化系统以及搭建`基本开发环境` 的相关过程记录。
本篇 
Navicat Premium(12.1.24) Mac版破解教程 Navicat Premium(12.1.24) Mac版破解教程
【工具篇】Navicat Premium(12.1.24) Mac 版破解教程一、效果展示 破解只是为了个人使用更方便,不想每次都提示试用到期的提示,请勿商用 土豪可直接绕道,支持正版! 最终效果如下图所示: 二、准备工作 安装
  目录